Standpunten Verkiezingsprogramma 2018

STANDPUNTEN PER KERN

Ed en Amber
Sporthal de Run

De sporthal is verouderd en heeft te weinig capaciteit in relatie tot de behoefte van de gebruikers. In de komende bestuursperiode een plan ontwikkelen voor her/nieuwbouw.

Hartkamers

De ontwikkeling van het centrum van Berlicum. Eigenaren/ontwikkelaars in hun kracht zetten om de juiste woningen en commerciële ruimten te ontwikkelen.
Als gemeente de verantwoordelijkheid nemen om de openbare ruimte aan te passen aan de eisen van heden, ook leefbaarheidsinitiatieven stimuleren.

Hoogstraat

Herinrichting van de Hoogstraat, of een deel daarvan, om kwaliteit en veiligheid te verbeteren.

Pleintje

Pleintje Middelrode is een goed voorbeeld van een burgerinitiatief.

Starterswoningen

Moet een onderdeel zijn van iedere nieuwe ontwikkeling en/of transformatie.

Ervaring en toekomst

Hoe brengen we deze twee werelden samen. PPA heeft beiden.

Hartwacht

Realisatie van een hartveilige gemeente. Voldoende spreiding AED’s en voldoende vrijwilligers om deze te bedienen en te onderhouden.

Zorg

Integrale zorgaanbod dat bereikbaar is via 1 loket. Aandacht voor de vrijwilligers die actief zijn in de 0e lijn.

0068154_moerkoalxl-1024x682
Ed en Rick
De Huif

Een nieuw gemeenschapshuis is een echte noodzaak. We willen dit realiseren icm het gemeentehuis. Dit in het kader van samen delen en indikken en afstoten.

Centrum Plan

Het centrumplan is eindelijk van start. Onze wethouder heeft er persoonlijk voor gezorgd dat de bezwaren niet zijn doorgezet zodat omgevingsvergunningen onherroepelijk zijn geworden. Het principe van vooroverleg en voorinspraak moet ook worden toegepast om de andere ontwikkelingen snel te kunnen opstarten.

Fusie voetbalvereniging

Fusie om te komen tot 1 vereniging en 1 sportlocatie. Goede ontwikkeling die de sportcontinuiteit borgt. Resultaat moet zijn dat er alleen maar winnaars zijn. De gemeente ook ivm de herontwikkelmogelijkheid op sportpark Heidelust.

Essche stroom

Natuur en waterberging zijn samengebracht. Door de toegankelijkheid van het gebied, oa door 2 loopbruggen, kan iedereen ook recreëren

Starterswoningen

Moet een onderdeel zijn van iedere nieuwe ontwikkeling en/of transformatie.

Zwembad

Goede voorziening in het dorp St Michielsgestel, indien mogelijk samen optrekken met de andere gebruikers van het sportpark.

Hartwacht

Realisatie van een hartveilige gemeente. Voldoende spreiding AED’s en voldoende vrijwilligers om deze te bedienen en te onderhouden.

Zorg

Integrale zorgaanbod dat bereikbaar is via 1 loket.
Aandacht voor de vrijwilligers die actief zijn in de 0e lijn.

image001
Ed en Peter
Meerseplassen/polder

De ontwikkeling van de Dungense polder vindt plaats ism de gemeente Den Bosch. Ons laatste onderdeel in deze ontwikkeling is de toekomst van de Meerse Plas. Mogelijkheden zijn extensieve recreatie icm bedrijfsmatige activiteiten als outdoor en/of re integratieprojecten.

Jumbo en extra parkeerplekken

Hierin neemt een private partij deel ivm sloop bedrijfspand tgv parkeerplaatsen

Leegstand

Leegstand van gemeentelijk- en privaat vastgoed in centrum DD. Herbestemmen en/of transformatie van panden ter bevordering van de leefbaarheid.

Jacobskamp

Deze nieuwe wijk afbouwen volgens planning en bestaande woningbouwopgave en een eventuele wijziging in kwalitatieve behoefte.

Starterswoningen

Realisatie van starterswoningen realiseren via transformatie van bestaand vastgoed

Ervaring en toekomst

Hoe brengen we deze twee werelden samen.  PPA heeft beiden.

Hartwacht

Realisatie van een hartveilige gemeente. Voldoende spreiding AED’s en voldoende vrijwilligers om deze te bedienen en te onderhouden.

Zorg

Integrale zorgaanbod dat bereikbaar is via 1 loket. Aandacht voor de vrijwilligers die actief zijn in de 0e lijn.

Wethouder

Bekend, integer, geen kapsones en iemand die weet wat er speelt in de dorpen.

jan Uijlings
Ed Mathijssen 1
Nieuwe Multi Functionele Accomodatie 

Het realiseren van een netwerk van functies en samenwerkingsverbanden die worden ondersteund door een gebouwelijke locatie die gelegen is in het centrum van Gemonde.

Starterswoningen

Moet een onderdeel zijn van iedere nieuwe ontwikkeling en/of transformatie.

Ervaring en toekomst

Nadruk vooral op toekomst, dit door het inzetten van een jong/fris gezicht met bekendheid in het dorp. Iedere Gemondenaar moet weten dat deze persoon ondersteund wordt door een partij met ervaring en kwaliteit.

Veiligheid

In Gemonde is behoefte aan meer veiligheid in de doorgaande weg door het dorp

Hartwacht

Realisatie van een hartveilige gemeente. Voldoende spreiding AED’s en voldoende vrijwilligers om deze te bedienen en te onderhouden.

Zorg

Integrale zorgaanbod dat bereikbaar is via 1 loket.
Aandacht voor de vrijwilligers die actief zijn in de 0e lijn.

dsc045881

3 Thema’s

Onze gemeente blijft in de bestuursperiode 2018-2022 een zelfstandige gemeente. Door de ambtelijke fusie met de gemeente Boxtel is een verbeterslag gemaakt en is de organisatie minder kwetsbaar en er is meer continuïteit. Ook zijn er kosten bespaard. Ook de regionale samenwerking met “De 5 van de Meierij” ( Den Bosch, Boxtel, Haaren, Vught, Heusden en Sint-Michielsgestel) geeft meer bestuurskracht. Deze samenwerkingsverbanden zijn 2 jaar geleden opgestart en willen we voortzetten. Als het mogelijk en zinvol is, werken we mee aan een verdere uitbreiding hiervan.

Door een zelfstandige gemeente te blijven houden we de toekomst van onze dorpen in eigen hand. De PPA vindt het namelijk belangrijk dat we dicht bij u en midden in onze dorpen blijven staan. Een bestuur dat dichtbij de mensen staat en dat korte lijntjes kent is een bestuur waar onze samenleving om vraagt en mee gebaat is. Als PPA denken we dat we zo’n bestuur prima kunnen inrichten wanneer we zelfstandig blijven. De PPA vindt dat het voor vitale kernen met volop gemeenschapszin, en een bruisend (verenigings)leven, van belang is dat de inwoners van onze dorpen zich vertegenwoordigd voelen door hun bestuur.  De vragen en wensen van inwoners moeten zo goed mogelijk beantwoord worden. De gemeente moet er zijn om de mensen te helpen, ze wegwijs te maken in de regelgeving, en dat met een persoonlijke benadering. Meedenken over mogelijkheden en kansen en kijken wat daarvoor nodig is. En niet denken in beperkingen.

 

Ook met andere organisaties uit de regio werken we nauw samen. De veiligheidsregio, de omgevingsdienst, de GGD en de WSD. De PPA vindt het erg belangrijk dat samengewerkt wordt met alle verenigingen, organisaties en besturen die actief zijn in de gemeenschapshuizen, in de sport, de cultuur en natuur. Er moet met elkaar gepraat worden en niet over of voor elkaar.  Dit vergroot wederzijds begrip en respect. Je moet niet uitgaan van de verschillen, maar van de overeenkomsten. Wat is het gemeenschappelijk belang en hoe kunnen we dit bereiken?

Jongeren-770x512
week_9_zonnepaneel__Large_

Duurzaamheid is een breed thema. De PPA staat voor krachtige kernen, nu en in de toekomst, we denken niet alleen aan de dag van vandaag maar ook hoe we onze mooi Brabantse omgeving doorgeven aan, en leefbaar houden voor, volgende generaties. Hierom heeft de gemeente Sint-Michielsgestel de laatste jaren veel geïnvesteerd in ruimte voor rivieren en natuur. Denk hierbij aan:

  • het meanderen van de Essche Stroom nabij Sint-Michielsgestel
  • de ontwikkeling van het Dynamisch beekdal van de Aa tussen Berlicum en Den Dungen
  • de aanleg van een waterkracht centrale in de Dommel
  • het verduurzamen van sportlocaties.

Als PPA pleiten we er niet voor dat de gemeente Sint-Michielsgestel een voortrekkersrol op zich neemt, maar er mogen zeker wel nieuwe stappen gezet worden om ook een voorbeeld te zijn. In het bijzonder denkt de PPA aan:

  • het verduurzamen van gemeentelijke eigendommen
  • het aanbrengen van zonnepanelen op publieke daken (scholen, dorpshuizen, sporthallen)
  • het ondersteunen van isolatie en zonnepaneelinitiatieven.
  • Duurzame inzet(baarheid) van iedereen in het arbeidsproces.

Het verder duurzaam krijgen van onze samenleving is een grote uitdaging waar we als samenleving in zijn  geheel de schouders onder moeten zetten. De PPA vindt dat de gemeente burgers, verenigingen, en bedrijven moet stimuleren en helpen op weg naar een duurzame samenleving. Onderdeel hiervan is bewustwording maar zeker ook het ruimte geven voor duurzame initiatieven. Voor grote windturbines zien wij geen plaats binnen de gemeente Sint-Michielsgestel, mogelijk wel voor kleinschalige (wind)energie initiatieven.

Ook vindt de PPA dat woningbouwcorporaties meer moeten doen op het gebied van duurzame huurwoningen. Het is logisch dat nieuw opgeleverde woningen aan de eisen van deze tijd voldoen, maar ze moeten niet vergeten dat een groot deel van hun woningaanbod al 50 jaar oud is. Juist in deze woningen valt veel te winnen. Geen gegoochel met mooie gemiddelden maar het stellen van minimum standaarden voor huurwoningen. 70% van de woningen in onze gemeente heeft een energielabel  slechter dan niveau B; daar is nog een wereld te winnen.

Bij duurzaamheid hoort niet alleen dat wat met duurzame energie te maken heeft, maar ook het behouden van het milieu en de natuur in onze omgeving. Onze dorpen zijn blinkende parels in een groene- agrarische omgeving. Het behoud van oude natuur, en bestrijden van milieuvervuiling of reduceren van milieu belasting zijn wat de PPA betreft van belang. Te vaak zien we drugsafval gedumpt worden in ons buitengebied, natuurlijk is dit onderdeel van een groter probleem maar het vraagt wel aandacht.

SintMichiel-2-1200x900

Voor de PPA staat het als een paal boven water dat we de gemeentelijke organisatie aan moeten blijven passen om deze aan te laten sluiten op de snelle ontwikkelingen en maatschappelijke uitdaging van de 21e eeuw. Meer leunen op vertrouwen in elkaar in plaats van regeltjes-naleving hoort hierbij uitgangspunt te zijn. Een gemeentelijke overheid hoort er te zijn voor de inwoners, bedrijven, verenigingen en natuur in onze  gemeente.

Vandaar dat we zullen blijven pleiten voor meer ruimte en ondersteuning van initiatieven. De samenleving maken we samen, niet wanneer de een in een ivoren toren zit en de ander hiertoe geen toegang weet te verkrijgen. Onze kleine dertigduizend inwoners weten meer en kunnen meer dan 21 raadsleden of een paar honderd ambtenaren.

De PPA vindt het belangrijk en gaat er alles aan doen om die kleine dertigduizend inwoners in hun kracht te zetten. Waar inwoners niet mee geholpen zijn is controle op controle, regels op regels en protocol op protocol. Laagdrempeligheid en zo min mogelijk bureaucratie is waar we naar streven.